Công bố quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng

Công bố quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng

Trong thời gian vừa qua, Tổng Cục Môi trường đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua đường dây nóng, thực hiện theo Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công bố quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin qua đường dây nóng

Ngày 28/12 vừa qua, Tổng Cục Môi trường đã ký Quyết định số 1730/QĐ-TCMT ban hành Quy trình tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thống nhất từ trung ương đến địa phương thông qua đường dây nóng.

Theo đó, Tổng Cục Môi trường đưa ra các quy định việc tiếp nhận, xác minh, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng của Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc tiếp nhận thông tin bao gồm các hình thức gọi điện thoại, gửi tin nhắn, gửi thư điện tử. Thông tin phản ánh, kiến nghị gồm các nội dung sau: thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử) và thông tin mô tả vụ việc gây ô nhiễm (tên tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm; thời gian xảy ra hoặc phát hiện vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; địa điểm, vị trí của vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; mô tả loại hình ô nhiễm; tính chất, mức độ vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; phạm vi gây ô nhiễm; mô tả hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; những bằng chứng kèm theo: ảnh, video, bản ghi âm, tài liệu,…).

Quy trình này cũng cung cấp danh mục đường dây nóng cấp địa phương để tiếp nhận những vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương.

Thời hạn xác minh thông tin được thực hiện trong thời gian không quá 24 giờ. Việc xử lý thông tin phải được hoàn thành trong 48 giờ kể từ khi nhận được kết quả xác minh thông tin là chính xác hoặc thực hiện theo chế độ Khẩn đối với những trường hợp vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp.