Hà Nội: Yêu cầu các quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Yêu cầu các quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ký ngày 01/06/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Thành phố.

Hà Nội: Yêu cầu các quận, huyện báo cáo các điểm đen về ô nhiễm môi trường

Trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường theo kế hoạch do UBND Thành phố đề ra tại các cấp, các ngành bước đầu đã thu được những thành quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo văn bản vừa ban hành, UBND thành phố đồng ý với nội dung đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về thủ tục liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư công; các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách để làm cơ sở trong quá trình xem xét quyết định chủ trương đầu tư. UBND cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo quy định ; đồng thời phải chủ động xin ý kiến từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng đưa ra yêu cầu đối với các quận, huyện chưa lập kế hoạch triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường; các quận, huyện, thị xã chưa có báo cáo rà soát thống kê các điểm đen về ô nhiễm môi trường theo Kế hoạch của UBND Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả về UBND Thành phố thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp theo quy định.