Hội thảo góp ý dự thảo điều chỉnh Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn 2025 - 2050

Hội thảo góp ý dự thảo điều chỉnh Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn 2025 – 2050

Ngày 17/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, sau 8 năm thực hiện, thực tế cho thấy chiến lược còn nhiều điểm hạn chế và khó hoàn thành một số mục tiêu. Vì vậy, vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý chất thải theo thực tế.

Hội thảo góp ý dự thảo điều chỉnh Chiến lược quốc gia quản lý tổng hợp chất thải rắn 2025 - 2050

Quan điểm đối với chiến lược lần này vẫn là tiếp cận theo hướng quản lý tổng hợp song song khi chất thải phát sinh, phân loại tại nguồn, thu gom, tái chế, tái sử dụng rồi mới đến xử lý triệt để. Ngoài ra, chiến lược cũng sẽ xem xét việc xử lý chất thải phù hợp với từng vùng miền, địa phương ; có chế tài đối với các doanh nghiệp xử lý chất thải…

Theo dự kiến, chiến lược có điều chỉnh theo hướng rác thải sinh hoạt sẽ chia thành 3 nhóm đối tượng và tiến tới chi trả bằng giá thay cho phí như hiện nay. Việc quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia sẽ tích hợp thêm dựa trên quy hoạch quản lý chất thải rắn.

Đồng thời, dự thảo đưa ra đề xuất về giải pháp quản lý chất thải là không khuyến khích xử lý rác thải tại cơ sở phát sinh chất thải nguy hại, chôn lấp; ưu tiên các công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường; hướng tới xây dựng quy trình doanh nghiệp tự kiểm toán phát sinh chất thải ; đưa vào quản lý đặc biệt đối với chất thải từ các hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết cần phải tập trung điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong quản lý chất thải và xem xét trên cơ sở nhận thức rằng chất thải cũng là tài nguyên và tiếp cận công nghệ xử lý mới. Đồng thời, phải đáp ứng yêu cầu về huy động nguồn lực, tiệm cận với các quy chuẩn thế giới, đảm bảo an toàn, chất lượng cuộc sống cho người dân…

Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ trưởng cho rằng việc quản lý tổng hợp chất thải rắn phải được đồng bộ trong tất cả các khâu, từ thu gom cho đến xử lý nhằm thống nhất nội dung, mục tiêu quản lý.