Huế chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Huế: Tăng cường quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28/2016/CT-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết.

pháp luật về bảo vệ môi trường

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra và xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi các dự án được đưa vào hoạt động, sản xuất, tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Đồng thời, xây dựng phương án nhằm nâng cao tỷ lệ các cơ sở/ doanh nghiệp đã được phê duyệt trong khu công nghiệp, khu kinh tế xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho quá trình vận hành dự án tăng lên mức 75% trong năm 2017 từ mức 50% như hiện nay. UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, sản xuất trong khu kinh tế, khu công nghiệp về công tác bảo vệ môi trường.

Đối với Sở Y tế, UBND yêu cầu tiến hành rà soát các cơ sở y tế trực thuộc ngành chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo yêu cầu và trên cơ sở đó, đưa ra đánh giá hiện trạng thực tế nhằm bố trí hoặc kêu gọi nguồn lực kinh phí để đầu tư xây dựng công trình xử lý môi trường. Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, hàng năm Sở Y tế phải bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp của ngành để chi cho công tác vận hành, duy tu, bảo dưỡng các hệ thống xử lý chất thải. Ngoài ra, cần chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiêm khắc xử lý các cơ sở y tế chưa thực hiện đầy đủ công trình, biện pháp môi trường theo yêu cầu.