Quảng Trị : Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị : Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Hóa chất và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 5/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất độc hại, tỉnh Quảng trị đã phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh, cụ thể là tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng hóa chất có thể xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường.

Quảng Trị : Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch bao gồm các nội dung : phân cấp mức độ nguy hiểm của sự cố hóa chất ; Trách nhiệm và cơ chế phối hợp chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh… Kế hoạch được đưa ra nhằm xác định được hiện trạng tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh, từ đó phân vừng các khu vực có thể xảy ra sự cố, xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó phù hợp. Thực hiện phân cấp mức độ nguy hiểm của sự cố hóa chất và đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo sẵn sàng và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố hóa chất xảy ra, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường, sức khỏe và tài sản đối với cộng đồng.

Kế hoạch cũng nêu rõ sẽ từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (năng lực quản lý, chỉ đạo thực hiện, xây dựng lực lượng, đào tạo, trang bị vật chất, thiết bị…).

UBND tỉnh giao các Sở, cơ quan liên quan chủ động lên phương án thực hiện, triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong kế hoạch; luôn đảm bảo điều kiện trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng ứng phó khi có sự cố và lập kế hoạch dự toán kinh phí về việc huấn luyện nhân lực, bổ sung trang thiết bị để báo cáo ban chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện.