Yêu cầu doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam lưu tâm vấn đề môi trường

Tăng cường công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường không khí đô thị

Công tác quan trắc có vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp kịp thời để quản lý, tăng cường chất lượng môi trường thông qua việc đánh giá chất lượng môi trường.

Vì vậy, năm 2020, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) chủ trương tập trung thực hiện tốt công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, đặc biệt là đối với diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị lớn và các điểm nóng về môi trường.

Cụ thể, Trung tâm tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò đầu mối hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, đẩy mạnh công bố thông tin về quan trắc chất lượng môi trường; tổ chức thử nghiệm liên phòng theo ISO/IEC 17025:2017; thực hiện kiểm định các thiết bị quan trắc môi trường cho các đơn vị quan trắc môi trường quốc gia, các địa phương và doanh nghiệp; tổ chức đánh giá chất lượng hệ thống quan trắc tự động, kết hợp thực hiện lấy mẫu phân tích đối chứng nhằm đảm bảo chất lượng số liệu theo đúng quy định; đồng thời phối hợp kiểm soát các nguồn ô nhiễm; tăng cường quản lý chất lượng không khí, môi trường nước mặt trong các khu dân cư, khu đô thị và các vùng kinh tế trọng điểm.

Đồng thời, Trung tâm cũng sẽ nghiên cứu thêm các nhiệm vụ, dự án mới về tăng cường chất lượng không khí tại một số đô thị lớn; bổ sung thêm các phương pháp phân tích, quan trắc các thông số môi trường mới phù hợp với tình hình hiện nay; tăng cường đầu tư trang thiết bị để phân tích, quan trắc đối với các thông số môi trường mới; xây dựng đề án tiếp quản các hệ thống quan trắc môi trường từ các dự án đã triển khai.