Tổng Cục Môi trường công bố Chương trình công tác năm 2018

Tổng Cục Môi trường công bố Chương trình công tác năm 2018

Tổng cục Môi trường vừa công bố Chương trình công tác năm 2018 của ngành với trọng tâm tập trung vào 4 nội dung : xây dựng văn bản pháp luật ; thanh kiểm tra, rà soát các dự án có nguồn thải lớn và quan trắc môi trường.

Tổng Cục Môi trường công bố Chương trình công tác năm 2018

Năm 2018, Tổng Cục sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ; kiện toàn bộ máy tổ chức ; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường và cải cách thủ tục hành chính.

Theo chương trình công tác, Tổng Cục môi trường sẽ xây dựng và ban hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các văn ban quy phạm pháp luật, các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật về môi trường. Đồng thời cũng sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan triển khai rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường.

Tiếp tục các hoạt động đã tiến hành trong năm 2017, năm 2018, Tổng Cục sẽ tiến hành triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Ngoài ra, Tổng Cục sẽ vận hành đường dây nóng về môi trường đã được lập theo Chỉ thị số 03 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành ngày 10/10/2017.

Bên cạnh việc thanh, kiểm tra, Tổng Cục sẽ tiến hành rà soát, kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn có nguy cơ gây sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường.

Đối với các chương trình quan trắc, năm 2018 sẽ tập trung thực hiện tốt các chương trình quan trắc định kỳ nhằm xây dựng báo cáo về môi trường, thực hiện dánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương thông qua Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường.